logotyp
Login

Hodnocení projektu EU Peníze školám

Cílem projektu, který započal na podzim roku 2010 a skončil na jaře 2013, bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky mělo být dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Při realizaci měly být podpořeny cílové skupiny tvořené většinou současných žáků a minimálně 20 pedagogickými pracovníky školy.

V souladu s globálními cíli programu, se Školním vzdělávacím programem, materiálními potřebami a personálními možnostmi školy měly být z možných sedmi oblastí v  programu realizovány následující klíčové aktivity: III. Využití ICT a VII. Inkluzivní vzdělávání

Klíčová aktivita: III/2

Cílem klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT bylo zkvalitnění výuky a materiálního vybavení školy spojené s využitím digitálních technologií, které přispějí ke zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line a off-line a podpoří rozvoj odpovídajících kompetencí žáků v různých oblastech vzdělávání. V rámci aktivity měly být vytvořeny digitální výukové materiály pro různé oblasti vzdělávání, tyto materiály měly být pilotně vyzkoušeny ve výuce, ověřeny a následně sdíleny s pedagogickou veřejností. V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování vyučovacího procesu měly být souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce. Naší představou byla kompletní obměna vybavení učebny výpočetní techniky a instalace interaktivní techniky do odborných, ale i kmenových učeben. Cílovou skupinou byli žáci školy vzdělávaní v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky. Z finančních prostředků projektu škola pořídila nový server s kapacitou 80 – 150 PC, kompletní vybavení počítačové učebny včetně vybavení kabinetů počítači a tiskárnami, vybavení 14 učeben interaktivními tabulemi (z toho 10 kmenových tříd 1. stupně a 3 odborné učebny včetně jedné kmenové třídy 2. stupně). Z dotace bylo pořízeno i 14 notebooků, 23 balíků nejnovější verze software, multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka), 4 externí harddisky, 10 WiFi a 2 vizualizéry. Co do počítačové techniky je škola díky tomuto projektu kvalitně vybavena. Do klíčové aktivity III/2 bylo zapojeno 23 pedagogů 1. a 2. stupně. Během realizace projektu vzniklo 48 sad po 20 DUM, celkem 960 digitálních učebních materiálů. Díky nim došlo ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky a zkvalitnění interakce mezi učitelem a žákem. Velkým přínosem projektu byla i spolupráce učitelů 1. a 2. stupně napříč ročníky a předměty při tvorbě, pilotáži a ověřování učebních materiálů. Na 1. stupni vytvořili učitelé DUM v českém jazyce, anglickém jazyce, matematice, prvouce, přírodovědě, vlastivědě, výtvarné výchově i ve čtení s porozuměním a výchově ke zdraví. Na 2. stupni byly zastoupeny český jazyk s metodami RWCT, anglický jazyk, matematika, informatika, fyzika, zeměpis a výtvarná výchova. Škola má nyní k dispozici zásobu učebních materiálů v podobě pracovních listů, doplňovaček, kvízů a prezentací.

Klíčová aktivita: III/3

Cílem klíčové aktivity III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií bylo proškolení učitelů pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě. Tato aktivita byla školou vybrána za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj znalostí pedagogů potřebných pro zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podporu rozvoje odpovídajících kompetencí žáků. V rámci aktivity měl být podpořen profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti ICT, souběžně měly být zajištěny minimální technické a materiální podmínky realizace dalšího vzdělávání v dané oblasti např. vybavením kabinetů potřebnou technikou. Do této klíčové aktivity bylo zapojeno 21 pedagogů, kteří absolvovali kurzy tvorby digitálních učebních materiálů spojené se získáním osvědčení o absolvování. Naučili se nejen vytvářet a používat DUM, ale zdokonalili se i v používání ICT technologií.

Klíčová aktivita: VII/1

Cílem klíčové aktivity VII/1 Prevence rizikového chování bylo snížit výskyt rizikového chování u žáků základní školy prostřednictvím programu specifické primární prevence, který měl být zaměřen na zlepšení sociálního klimatu ve škole. Tato oblast byla školou vybrána za účelem vytváření podmínek pro rozvoj inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě podkladů od třídních učitelů a ve spolupráci s metodikem prevence měly být vytipovány třídy, pro něž by byl program realizován. Cílovou skupinou měli být především žáci 2. stupně. Výstupem klíčové aktivity měly být minimálně 4 osmihodinové bloky programu primární prevence. Ve školním roce 2010/2011 byl program realizován ve třídách 6. A a 6. B v rozsahu 16 hodin přímé práce v každé třídě se zaměřením na zlepšení sociálního klimatu, jehož součástí byla práce s dynamikou skupiny a rozvíjení sebedůvěry. Program byl realizován Sdružením Spirála a navazoval na adaptační pobyty a následná setkání s lektory Spirály a peer aktivisty. Celkem bylo realizováno 6 setkání v rozsahu 32 hodin.

Z výše uvedených fakt vyplývá, že díky projektu EU peníze školám došlo na naší škole ke zkvalitnění a zefektivnění výuky, a to nejen prostřednictvím technického a materiálního vybavení školy, ale i metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků a následnou tvorbou nových metodických pomůcek a učebních materiálů. V oblasti specifické primární prevence byly podpořeny problematické třídní kolektivy. Do budoucna bychom velmi přivítali možnost využít podobných projektů.

DŮLEŽITÉ

Školní program

obrázek

Škola Online

obrázek

Reservando

obrázek

Školní časopis

(function(id, uid){ var js = document.createElement('script'); js.id = id; js.className = uid; js.src = 'https://www.schoolpressclub.com/plugin/spc-plugin.js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(js); }('spcplugin','UID134870373'));

Virtuální prohlídka

obrázek
Prohlédněte si naši školu

Úřední deska

obrázek

Finančně gramotná škola

obrázek
 http://www.geukaplice.cz/
Rychlý kontakt
Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@fantovka.cz
ID datové schránky: 32tmnd7
Základní škola Fantova, Kaplice

Created by © 2018 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy