logotyp
Login

Informace pro rodiče k chodu školy od 1. září

Vážení rodiče,

dle metodického pokynu MŠMT, který stanovuje závazná pravidla a doporučení k provozu škol vzhledem ke Covid-19, bych Vás ráda seznámila s tím, jak bude naše škole fungovat od 1.září.

 1. Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu.
 2. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 3. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních a skupinách.
 4. 4.       Povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách školy byla 20. 8. zrušena, její zavedení by mělo souviset s kronavirovým semaforem a pokyny krajské hygienické stanice a Ministerstva zdravotnictví ČR.
 5. 5.       Žáci 1. a 2. stupně vstupují do školy vchody v zahradě u svého pavilonu. Při vstupu do školy použijí dezinfekci.
 6. Po přezutí ve své šatně odcházejí do třídy, kde jsou umístěny dávkovače mýdla a dezinfekce pro průběžné mytí rukou mezi výukovými bloky. Z hygienických důvodů si žáci do školy nebudou nosit své ručníky, ale budou jim poskytnuty jednorázové papírové.
 7. Žáci by měli být vybaveni i jednorázovými papírovými kapesníky.
 8. Osoby s příznaky infekčního onemocnění (jakéhokoliv) nemohou vstoupit do školy.
 9. 9.       Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (zpráva ošetřujícího lékaře).
 10. 10.   Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 • Pokud budou u žáka patrné příznaky onemocnění, bude od ostatních žáků izolován v kanceláři školy a bude mu poskytnuta rouška. Rodiče budou telefonicky informováni, aby si žáka ve škole bezodkladně vyzvedli a telefonicky kontaktovali praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 škola spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí Č. Budějovice, ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
 • Případná karanténa se týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu.  O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS, při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce žáků a svého zřizovatele.
 • Škola začne poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření či z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Žákům, kteří nemají počítač, mohou úkoly vyzvednout rodiče ve škole nebo si je s učiteli předat telefonicky.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy nejsou žáci přítomni ve škole.
 1. Úplata za školní družinu:
 • Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy nebo školní družiny, stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.
 1. 12.   V případě, že některý z rodičů změnil telefonní číslo či e-mail, je žádoucí, aby tuto skutečnost oznámil třídnímu učiteli prostřednictvím e-mailu nebo Školy OnLine. Pokud rodiče nemohou v pracovní době telefonovat, prosíme o sdělení telefonního kontaktu na zaměstnavatele.
 2. Doporučujeme ke komunikaci se zaměstnanci školy přednostně využívat školní informační systém Škola OnLine a e-mailové adresy uvedené na našich webových stránkách www.fantovka.cz. V případě potřeby mohou rodiče navštívit školu, nejlépe po písemné nebo telefonické domluvě, při vstupu do školy doporučujeme použít roušku a vydezinfikovat si ruce. Ke konzultaci s učitelem dojde v kanceláři školy, abychom zamezili pohybu osob v prostorách školy.
 3. Pokud žák onemocnění, mají rodiče možnost si v 1. den vyzvednout oběd. K tomuto účelu je nutné použít rampu u školní jídelny.
 4. 15.   Z organizačních důvodů vycházejících z doporučení MŠMT (žáci jednotlivých tříd by se v prostorách školní jídelny měli setkávali v co nejmenší míře, neměli by si sami brát příbory, ovoce, pití) nejsme schopni zajistit výběr ze dvou jídel. Ze stejného důvodu nemůže být ve školních prostorách provozován obchůdek se svačinami.

Pevně věřím, že vše společnými silami zvládneme tak, aby se žáci ve škole cítili dobře.

Mgr. Jana Drdáková, ředitelka školy v zastoupení

Zpět na hlavní výpis

DŮLEŽITÉ

Školní program

obrázek

Škola Online

obrázek

Reservando

obrázek

Školní časopis

(function(id, uid){ var js = document.createElement('script'); js.id = id; js.className = uid; js.src = 'https://www.schoolpressclub.com/plugin/spc-plugin.js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(js); }('spcplugin','UID134870373'));

Virtuální prohlídka

obrázek
Prohlédněte si naši školu

Úřední deska

obrázek

Finančně gramotná škola

obrázek
 http://www.geukaplice.cz/
Rychlý kontakt
Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@fantovka.cz
ID datové schránky: 32tmnd7
Základní škola Fantova, Kaplice

Created by © 2018 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy