Login

Dotazník pro rodiče k profesnímu vyšetření

 

ΨPedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, Nerudova 59, 370 04

 pracoviště Český Krumlov, Kaplická 19, 381 01

tel.: 380 711 505, 602 325 693

e-mail: poradna.krumlov@pppcb.cz

web: www.pppcb.cz

 

č. j.:                                                                                                               Velmi důvěrné!

 

Kariérové poradenství - dotazník pro rodiče žáků ZŠ

 

Vážení rodiče, pro kvalifikované poradenství pro volbu vzdělávací dráhy Vašeho dítěte potřebujeme některé informace, týkající se jeho vývoje a některých charakteristik. Proto Vás žádáme o vyplnění tohoto dotazníku. U naznačených odpovědí stačí podtrhnout vhodný výraz, na ostatní otázky odpovězte podle vlastního uvážení - nezáleží na formulaci, ale na obsahu sdělení. V případě, že námi naznačená odpověď není zcela výstižná, můžete cokoli doplnit či upřesnit.

Děkujeme Vám za pozorné vyplnění dotazníku a za spolupráci.

Pracovníci poradny

 

 

1. Klient

jméno a příjmení dítěte:

 

škola (jméno, adresa):

datum narození:

 

třída:

 

bydliště, PSČ:

třídní učitel:

 

 

 

2. Rodiče

 

vlastní otec

vlastní matka

nevlastní otec/matka

jméno, příjmení:

 

 

 

 

datum narození, věk:

 

 

 

 

vzdělání:

 

 

 

 

zaměstnání:

 

 

 

 

bydliště:

 

 

 

 

telefon:

 

 

 

 

e-mail:

 

 

 

 

                                              

3. Sourozenci (jméno a příjmení, datum narození, škola/povolání) 

 

 

4. Vývoj a zdravotní stav vyšetřovaného dítěte:

Těhotenství a porod proběhly bez komplikací?         ANO-NE

Pokud se vyskytly komplikace, jaké, příp. s jakými následky?

 

Bylo dítě často nemocné nebo spíše odolné?

Případně upřesněte, v kterém období života, jaký typ onemocnění se opakoval apod.:

 

Prodělal/a nějakou vážnou nemoc? Utrpěl/a závažný úraz?      ANO-NE

Pokud ano, kdy, jaký úraz/nemoc, s jakými následky:

 

Trpí chronickou nemocí, alergiemi? ANO-NE

Jakou? Jaká omezení s sebou nese?

 

Trpěl/a nebo trpí záchvatovými stavy a onemocněním (např. epilepsií)?  ANO-NE

Pokud ano, jakými, v kterém období života, současný stav:

 

Byl/a nebo je léčen/a odborným lékařem (neurolog, psychiatr apod.)?    ANO-NE

Pokud ano, jakým, v kterém období života:

 

Má nějaké tělesné či smyslové vady (hůře vidí, slyší)?   ANO – NE

Pokud ano, jaké:

 

Vyskytly se v rodině závažné nemoci (chronické, vleklé, vážné)?

Případně upřesněte.

 

Byl/a vyšetřen/a v pedagogicko-psychologické poradně, u jiného psychologa, psychiatra apod.?  ANO – NE

Pokud ano, o jaké zařízení či odborníka se jednalo?

V kterém období života?

Z jakého důvodu?

Současný stav: potíže vymizely – přetrvávají – částečně přetrvávají

 

Projevovaly se u něj/ní někdy některé z následujících obtíží? (Označte, případně upřesněte)


- dyslexie

- dysgrafie

- dysortografie

- dyskalkulie

- porucha pozornosti ADHD (dříve LMD)

- zvýšená úzkost či strach

- strach ze školy

- koktání

- pomočování (noční/denní)

- záškuby

- poruchy trávení

- nechutenství

- poruchy spánku

- noční děsy

- jiné (jaké):


 

Pokud ano, kdy:

Současný stav:

 

Je silný/á, zdatný/á, schopen/na konat tělesně namáhavou práci nebo na takovou práci nestačí?

 

5. Školní docházka, vztah k práci a učení

Chodil/a do mateřské školy?

Pokud ano, od věku:                  celkem let:               byly nějaké obtíže (jaké):

 

Do školy nastoupil/a v řádném termínu – po odkladu školní docházky - předčasně. (Vyberte)

V kolika letech:

Opakoval/a některou třídu?

Pokud ano, kterou, z jakého důvodu (neprospěch, nemoc, jiný důvod)?

 

 

Známky na konci 7. roč. ZŠ:

Známky na konci 8. roč. ZŠ:

 

Váš syn/dcera se doma učí: (vždy vyberte, případně upřesněte)

Sám/sama od sebe – potřebuje občasný dohled – potřebuje častější dohled – potřebuje stálý dohled – učí se jen s donucením.

Soustavně – nárazově – vůbec.

Průměrný čas denně: vůbec - méně než půl hodiny – půl až 1 hodinu – 1 až 2 hodiny – 2 až 3 hodiny – 3 a více hodin.

 

Nejvíce času mu/jí zabere příprava na:

Kdo pomáhá s učením:

Mimo vyučování chodí na hodiny (doučování apod.):

 

Spoléhá se na pomoc druhých nebo je schopen/na pracovat zcela samostatně?

Má raději: učení – manuální práci – obojí má rád/a – obojí má nerad/a

O které školní předměty má největší zájem:

Které ho/ji zajímají méně:

Jaké má mimoškolní zájmy:

Jsou jeho/její zájmy spíše trvalé, nebo se často mění?

 

Podle Vašeho úsudku je: velmi nadaný/á  – průměrně nadaný/á – méně nadaný/á  pro školní práci.

Projevuje se u něho/ni nějaké speciální nadání? ANO - NE

Pokud ano, jaké (jazykové, matematické, přírodovědecké, umělecké, sportovní, jiné):

 

Do školy chodí: velmi rád/a – docela rád/a – někdy rád/a, někdy méně – velmi nerad/a

 

Jak reaguje ve zkouškových situacích? (Vyberte z následujících možností)

Strach/tréma negativně ovlivní jeho/její výkon, nedokáže prodat to, co fakticky umí.

Přestože má trému, vypne se k maximálnímu výkonu, chce ukázat, co umí a většinou uspěje.

Zkouškové situace zvládá bez potíží.

 

Jak se dokáže vyjadřovat? Ústně:                                      Písemně:

 

Došlo během školní docházky k výrazné změně v prospěchu?      ANO – NE

Pokud ano, k jakému (zlepšení, zhoršení – prudké, postupné):

V kterém období:

Co bylo podle Vašeho názoru příčinou?

 

Došlo během školní docházky k výrazné změně ve vztahu k učení?         ANO – NE

Pokud ano, k jakému (zlepšení, zhoršení – prudké, postupné):

V kterém období:

Co bylo podle Vašeho názoru příčinou?

 

V práci, která ho/ji zajímá, je: důkladný/á – spíše povrchní.

V práci, která ho/ji nezajímá, je: důkladný/á – spíše povrchní.

Při manuální práci je: velmi zručný/á – zručný/á – méně zručný/á – nešikovný/á.

Při práci je: velmi rychlý/á – rychlý/á – méně rychlý/á.

Při práci je: vytrvalý/á – méně vytrvalý/á – nevydrží u činnosti dlouho.

Pomáhá v domácnosti: pravidelně – nepravidelně – málo – vůbec ne.

Ve svých věcech udržuje pořádek – je méně pořádný/á – je nepořádný/á.

Váš syn/dcera je spíše: ctižádostivý/á – průbojný/á – skromný/á – pasivní.

Váš syn/dcera se: přeceňuje – hodnotí přiměřeně – podceňuje.

 

6. Vztah k lidem:

Váš syn/dcera je: družný/á – méně družný/á – samotář/ka.

Poměr k matce má: srdečný – přátelský – respektující – chladný.

Poměr k otci má: srdečný – přátelský – respektující – chladný.

Se sourozenci se snáší: dobře – celkem dobře – střídavě – špatně.

Kamarádské vztahy: má mnoho kamarádů, snadno navazuje nová přátelství – má jednoho či dva kamarády, se kterými má trvalý vztah – nemá kamarády.

Ve skupině: spíše hraje vedoucí úlohu – spíše se podřizuje – stojí stranou.

S cizími lidmi: rád/a navazuje kontakt – nevadí mu/jí styk s cizími lidmi – nerad/a jedná s cizími lidmi.

V nových situacích vystupuje: sebejistě – nejistě – bojácně – s trémou.

Ve známých situacích: vystupuje sebejistě – nejistě – bojácně – s trémou.

Jak si zvyká na nové prostředí:

 

 

7. Volba povolání:

Kdo dal podnět k návštěvě poradny?                     

Po ukončení 9. roč. ZŠ by rád/a volil/a: gymnázium – střední odbornou školu – čtyřletý učební obor s maturitou – tříletý učební obor – dvouletý učební obor – není dosud rozhodnut/a.

Druh školy – učebního oboru, pro který se rozhodl/a, mezi kterými váhá:

Čím byla jeho/její volba ovlivněna: je to jeho/její vlastní přání – je to přání rodičů – byl/a ovlivněn/a kamarády – školou - někým jiným (kým):

Co dobře umí a měl/a by rozvíjet, popř. uplatnit ve svém budoucím povolání:

Jaké vlastnosti by mu/jí mohly být v jeho/jejím budoucím povolání užitečné:

Jaké vlastnosti by mohly jeho/její povolání znesnadňovat:

Má již představu o tom, čím by chtěl/a být po ukončení studia? ANO – NE

Pokud ano, jakou:

 

Zabývá se již nyní některými činnostmi, které budou mít význam pro budoucí povolání?

ANO - NE

Pokud ano, jakými?

 

Podle Vašeho názoru by bylo pro Vaši dceru/Vašeho syna nejvhodnější:

- studium, jaké:          

- učební obor, jaký:

 

Co by přicházelo v úvahu na druhém místě?

 

 

Co by bylo pro dítě nevhodné a proč?

 

 

Které informace byste chtěli získat vzhledem k volbě povolání dítěte?

 

 

Připomínky, poznámky:

 

 

Dotazník vyplnil: matka – otec – oba rodiče.

 

Na základě vyplněného dotazníku žádám o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

 

 

 

 


Datum:                                              Podpis zákonného zástupce:

Zpět na hlavní výpis

DŮLEŽITÉ

Školní program

obrázek

Škola Online

obrázek

Reservando

obrázek

Školní časopis

Virtuální prohlídka

obrázek
Prohlédněte si naši školu

Úřední deska

obrázek
 http://www.geukaplice.cz/
Rychlý kontakt
Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@centrum.cz
ID datové schránky: 32tmnd7
Základní škola Fantova, Kaplice

Created by © 2013/2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy